تست اسکناس:

دارای سیستم هوشمند (چشم الکترونیکی) بدون استفاده ازکلید

تشخیص اصالت ابران چک

تسخیص اسکناس جعلی

عمر طولانی لامپ ها

حداکثر صرفه جویی در برق

لامپ نور زمینه جهت تشخیص تصاویر نامرئی در متن اسکناس

ذره بین جهت درشت نمایی

دارای دو عدد لامپ

ارتفاع مناسب جهت قرار گرفتن یک تا ده بسته اسکناس برای تشخیص

اصالت انواع اسکناس و چک های مسافرتی